Referat fra Generalforsamlinger og Vedtægter

Genner Rideklub

(GER)

VEDTÆGTER FOR GENNER RIDEKLUB.

 

§1

Klubbens navn er: Genner Rideklub. Fork.: GER.

Klubbens hjemsted er: Aabenraa kommune.

 

§2

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

 

§3

I rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 14 år, se dog § 11.

Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter.

Medlemsskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen.

Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

 

§4

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke formklubbens gæld ellers andre forpligtigelser.

 

§5

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted.

 

§6

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.

 

§7

Medlemskontingent for næstfølgende år fastlægges af bestyrelsen for 1 år ad gangen og forelægges på den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

For aktive medlemmer opkræves kontingentet 1 gang årligt pr. 1. marts Såfremt kontingentet ikke er betalt pr. 1. april ophører medlemskabet automatisk, men kan på ny tegnes igen ved indbetaling af kontingent. Uanset indmeldelsestidspunkt betales fuldt kontingent. For passive medlemmer opkræves der ligeledes årligt.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

 

§8

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år eller fylde 18 år inden næste generalforsamling. På generalforsamlingen vælges henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer, valget gælder for 2 år, således, at der det ene år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og året efter 3 bestyrelsesmedlemmer. Der vælges 2 suppleanter for 1 år af gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Der er ikke begrænsning på antallet af juniorer, de juniorer der har lyst indgår som juniorrepræsentanter. De valgte må ikke være fyldt 18 år, når de vælges. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer for 2 år af gangen, samt 1 revisorsuppleant for 1 af gangen. Bestyrelsen nedsætter efter behov primære udvalg, med et bestyrelsesmedlem som formand.

 

§9

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

Alle beslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 5. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må

mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Sekretæren træder under formandens forfald i dennes sted.

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne og et beslutningsreferat godkendes på efterfølgende møde.

Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

§ 10

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles formand og kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlingsbeslutning, der er truffet i medfør af lovens § 11.

 

§11

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være afleveret til bestyrelsen inden 3 dage før generalforsamlingen.

Tiden og stedet for generalforsamlingen med dagsorden, skal bekendtgøres på klubbens hjemmeside/facebook side eller på anden måde offentliggøres via elektroniske medier 14 dage før generalforsamlingen. Medlemmer på 14 år og derover har stemmeret og medlemmer på 18 år og derover er valgbare til bestyrelsen.

 

Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

 

1.Valg af dirigent

 

2.Formanden aflægger beretning

 

3.Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse af kassereren

 

4.Fastsættelse af kontingent

 

5.Behandling af indkomne forslag

 

6.Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen i lige år

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen i ulige år

Valg af 2 suppleanter for 1 år ad gangen

 

7.Valg af juniorrepræsentanter for 1 år ad gangen

 

8.Valg af 2 revisorer for 2 år

 

9.Eventuelt

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg og andet afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m.

På generalforsamlingen vælges personer ved almindelig flertal.

Øvrige beslutninger ved simple flertal, se dog § 12 og § 15. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6. Står stemmerne lige er forslaget forkastet.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§12

Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2 / 3 af de givne stemmer.

 

§13

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling, for 2 år af gangen valgte revisorer.

 

§14

Ekstra ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftligt begæring herom med angivelse af dagsorden.

I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel.

 

§15

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.

Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

Ved anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde ride sportslige aktiviteter indenfor Rødekro kommune.

Bestyrelsen for GER.

 

 

 

Formandens beretning Genner Rideklub 2016

Tak til alle der er mødt op til generalforsamlingen.

Der bliver trænet rigtig meget på banen, det er dejligt at se. Banen har støvet en del når den er tør og lidt hullet når den er rigtig våd, vi prøver at passe den så godt som muligt.

Vi fejrede Skt. Hans i sædvanlig stil med ca. 25 fremmødte – der var bål og vi sluttede af med rundbold. Som altid en hyggelig aften.

Vi havde ridestævne den 28. august med ca. 23 starter. Vi er desværre blevet kontaktet af Distrikt 8 (Dansk Rideforbund), der har gjort opmærksom på, at vi ikke må bruge Dansk Rideforbunds reglement/program-mer osv. når vi holder stævner. Ifølge aftal e med Distrikt 8 fik vi lov i 2016. Klubmester blev Julie Sønnichsen på Ciksen Cavi.

Vi har haft 3 arbejdsdage, hvor klubbens areal er blevet ordnet.

Vo res trofaste ”baneslæber” Bent Jensen ville gerne stoppe med at ordne dressurbanen. Det medførte en del spekulationer i bestyrelsen som endt med, at Carsten Johansen og Steen Hansen har ordnet dressurbanen med egne traktorer.

Vi fik solgt 11 reklameskilte som løbende er blevet sat op på vores rytterstue. Derudover har vi fra Sydbank og Sydenergi fået tildelt 25.000,00 kr. til dræn af dressurbanen, køb af traktor og nyt toplag på dressur-banen. Derudover har Meldgaard givet sand + kørsel til en værdi af 5.000,00 kr.

Genner lokalråd har opfordret klubber/foreninger til at støtte op om fælles arrangementer i Genner for at skabe et bedre sammenhold i byen. Lokalrådet arrangerede derfor spis-hyg og smut på rideklubbens areal onsdag den 17. august 2016. Der kom 40 personer, der havde et par hyggelige timer med rigtigt fint solskin. Genner Rideklub arrangerer Børnedyrskue til byfesten i 2017.

Slutteligt vil jeg takke for hjælp og opbakning fra alle frivillige der har hjulpet til i klubben.

 

Hanne C. Sønnichsen

 

 

 

 

,